Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Detský svet v umení DSI
Domov a práca DOP
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hrdinovia dejín HRD
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Loptové hry LOH
Matematika MAT
Mediálna výchova MEV
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovná výchova PNV
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PDO
Remeselné práce REP
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGZ
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Ruský jazyk RUJ
Rytmika RYT
Slovenský jazyk SLY
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SVP
Tanečná príprava TAP
Technická výchova TCHV
Technika TECH
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Tvorivá dramatika TVD
Vecné učenie VEU
Vlastiveda VLA
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Zábavná angličtina ZAA
Zdravá výživa ZDV
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZVaZMP

© aScAgenda 2019.0.1126 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863
  • +421 x 044/5520174

Fotogaléria