Navigácia

Mgr. Jana Mlynarčíková

Poruchy učenia


                                               Poruchy učeniaÚspešné zvládnutie školskej dochádzky predpokladá u každého dieťaťa, najmä v prvých ročníkoch základnej školy, dobrú úroveň čítania, ktorá je vlastne základom pre získavanie ďalších poznatkov v živote.

Nie každé dieťa zvládne učivo v prvých ročníkoch bez problémov . Sú to deti, ktoré i napriek tomu, že sú rozumove dostatočne vyspelé a nemajú výraznejšie problémy v ostatných predmetoch, zlyhávajú v čítaní i napriek podpore a pomoci zo strany rodičov a pedagógov. 
Ak rodič zistí, že jeho dieťa má nejakú poruchu v učení mal by navštíviť najbližšiu pedagogicko - psychologickú poradňu, kde psychológ zabezpečí nápravu a rodičom odporučí, ako majú s dieťaťom ďalej pracovať a zabezpečí i spoluprácu so školou formou usmernení a osobných kontaktov

 

 

     dyslexia

Vývojová porucha, pri ktorej jedinec zlyháva alebo má veľké ťažkosti pri učení sa čítať, ale aj pri samotnom čítaní. Dyslexia je vrodená, alebo získaná poškodením mozgu a vyskytuje sa pri 5 až 15 percentách žiakov 1. stupňa ZŠ. Prejavuje sa výrazným spomalením  čítania, zámenou písmen s podobným tvarom (b, d, m, n a. p.), zdvojeným  čítaním (najprv potichu, potom nahlas), neschopnosťou spájať slabiky do celých slov a neschopnosť porozumieť a zreprodukovať čítaný text. Býva podmienená aj nedostatočnou psychickou zrelosťou. Dyslexia sa zvyčajne prejavuje spoločne s dysgrafiou a v polovici prípadov aj s dysortografiou. Vyžaduje psychoterapeutický zásah a konzultácie so psychológom.  

 

     dysgrafia

Porucha písania, pri ktorej žiak zamieňa podobne vyzerajúce písmenká, napríklad o za a, alebo písmenká rovnako znejúce, napríklad f za v, g za k, s za z a podobne. Niekedy písmenká alebo slabiky prehadzuje, namiesto b píše d, čím vznikajú slovné skomoleniny. Dieťa nedodržiava diakritické znamienka (bodky, čiarky, dĺžne), alebo ich umiestňuje na nesprávnom mieste, zle rozlišuje krátke a dlhé samohlásky, ale aj slabiky dy-di, ty-ti, ny-ni. Problémy môže mať aj s rozlišovaním sykaviek, s pridávaním a vynechávaním písmen či slabík, nezvládnutím hraníc slov v písme. Týchto chýb sa žiak dopúšťa opakovane, nejde iba o náhodný výkon.

 

     dysortografia

Porucha postihujúca pravopis. Dieťa má oslabenú schopnosť zvládnuť gramatické formy, často najmä dôsledkom znížených intelektových schopností. Hlavný rozdiel medzi dysgrafiou a dysortografiou je v tom, že dieťa dysgrafické ovláda gramatické pravidlá, dokáže gramatické javy dobre zdôvodňovať a v tomto smere väčšinou chyby nerobí. Naproti tomu dieťa dysortografické ťažko chápe gramatické poučky, tieto pri písaní nedokonale uplatňuje, píše foneticky. Tieto deti obvykle čítajú lepšie, ako píšu.


      dyskalkúlia

Je porucha matematických schopností. Ide o špecifické postihnutie schopnosti počítať, ktoré nemožno vysvetliť mentálnou retardáciou ani nevhodným spôsobom vyučovania. Porucha sa týka najmä ovládania základných počtových úkonov: sčítania, odčítania, násobenia a delenia. Dieťa má napríklad problémy so sčítavaním a odčítaním čísel
v stĺpcoch, nechápe rad čísel 1, 2, 3… v prirodzenom usporiadaní, zamieňa si tvarovo podobné čísla, nesprávne zapisuje viacciferné čísla, nechápe pozičnú číselnú sústavu, má problémy s odčítaním dvojciferných čísel s prechodom cez desiatku, má problémy s číslami, v zápise ktorých sú nuly, atď. 
 

Toto je Váš text, môžete ho kedykoľvek zmeniť.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863
  • +421 x 044/5520174

Fotogaléria