Navigácia

Mgr. Jana Mlynarčíková

Harmonogram

Gestor

Úloha

Termín

     
     
     
     

talentové

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe do príslušného ŠVS, kde  sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS ( za celé Slovensko).

do 1.2.2011ZZ

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na  učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

20.2.2011


     

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2011


     

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

5.3.2011

     

TESTOVANIE 9 -2010

9.3.2011
NÚCEM

Dodá výsledky Celoslovenského testovania deviatakov do ŠVS Michalovce, ktoré obratom dodá výstup do jednotlivých ŠVS.

Termín spresní MŠ


     

ŠVS

Odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do  ZŠ vo svojej pôsobnosti  pre program PROFORIENT a ŠVS Michalovce zverejní na svojej web stránke grafy z pohľadu záujmu o štúdium na SŠ.

do 3 dní po dodaní z NÚCMu

     

Zverejní kritéria na netalentové odbory

do 31.3.2011

     

SŠ talentové

Ta l e n t o v é   s k ú š k y   25. marec – 15. apríl 2010ZZ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné  študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu .

do 10.4.2011

     

Zašlúexport informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu  do ŠVS.

do 10.4.2011

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ.

do 20.4.2010
SŠ talentové

Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok     deň po zápise.

do 24.4.2011

     

1.  k o l o  p r i j í m a c í c h  s k ú š o k

9.5.2011       12.5.2011

ŠVS

Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.

do 1.6.2011

     

ŠVS

ŠVS Michalovce sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre všetky školy SR na webe www.svsmi.sk/miesta.

priebežne


Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2011
ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

8.6.2011

     

2.  k o l o   p r i j í m a c í c h   s k ú š o k

21.6.2011

     

Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok – po zápise

do 28.6.2011

     
     

                       

 

Vysvetlivky skratiek

 PS       - prijímacie skúšky

ZŠ       - základná škola

            SŠ       - stredná škola

            PPP     - pedagogicko- psychologická poradňa okresu

            ŠVS     - Školské výpočtové stredisko – odbor Ústavu informácií a prognóz školstva

            KŠÚ    - krajský školský úrad

            SK       - samosprávny kraj

            ZR       - zriaďovateľ

            NÚCEM         - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávaniaNovinky

Kontakt

  • Základná škola
    Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863
  • +421 x 044/5520174

Fotogaléria