Navigácia

Rodičovské združenie

Stanovy

 

S t a n o v y

o b č i a n s k e h o   z d r u ž e n i a

 

Aurel, rodičovské združenie pri Základnej škole, Nábrežie Dr.A.Stodolu v Liptovskom Mikuláši

 

 

 

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

Názov občianskeho združenia: AUREL, rodičovké združenie pri Základnej škole, Nábrežie Dr.A.Stodolu v Liptovskom Mikuláši

Občianske združenie Aurel je organizácia, ktorá združuje rodičov žiakov navštevujúcich   Základnú školu, Nábrežie Dr.A.Stodolu v Liptovskom Mikuláši

Občianske združenie Aurel (ďalej OZA) má právnu subjektivitu a koná vo vlastnom mene

Sídlo OZA je na adrese: Občianske združenie Aurel pri Základnej škole, Nábrežie Dr.A.Stodolu, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

 

Článok 2

Cieľ a činnosť

 

1)Cieľom OZA je v spolupráci s vedením školy a jej pedagogickými zamestnancami,  orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy zabezpečovať

 • kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí založené na princípe humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a demokracie v súlade s pedagogickou teóriou
 • ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa prijatom Valnom zhromaždením OSN 20.11.1989 s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti
 • ochranu záujmov rodičov týchto detí, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí v zmysle Zákona o rodine
 • ochranu učiteľov s morálnym kreditom proti nátlakovým skupinám a intrigánstvu
 • rozvoj duchovných hodnôt žiakov
 • ochranu životného prostredia
 • modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu
 • rozvoj spolupráce medzi školami doma aj v zahraničí
 • rozvoj telesnej zdatnosti žiakov
 • vytváranie podmienok a predpokladov na integráciu žiakov s telesným alebo mentálnym zdravotným postihnutím

 

2) Činnosť RZ

 • podieľa sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov
 • ochraňuje žiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávacom procese, stresovými situáciami a pred nadmerným zaťažovaním
 • podieľa sa na ochrane zdravia detí a podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin
 • usiluje sa o zabezpečovanie racionálneho stravovania detí v škole
 • zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí v škole  a spolupracuje pri ich riešení
 • dbá o zlepšovanie prostredia žiakov v škole
 • pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania spolupracuje s Radou školy, Obecnou školskou radou v meste ako aj s inými orgánmi štátnej správy
 • napomáha rozvoju záujmovej činnosti žiakov a rodičov, spolupracuje s vedením školy pri organizovaní školy v prírode, lyžiarskeho a plaveckého výcviku, vlastivedných a iných zájazdov žiakov
 • podporuje rozvoj vzájomných stykov medzi školami na území SR a so školami v zahraničí
 • vyjadruje sa k učebnému plánu školy pri zavádzaní povinne voliteľných a nepovinných predmetov
 • pomáha vedeniu školy v zabezpečovaní stratégie a plánovaniu výchovno-vyučovacieho procesu

 

 

 

Článok 3

Členstvo v združení

 

1. Členom OZA môže byť fyzická osoba – rodič žiaka navštevujúceho Základnú školu, Nábrežie Dr.A.Stodolu v Liptovskom Mikuláši, ktorá súhlasí so stanovami OZA

2. O prijatí za člena OZA rozhoduje Rodičovská rada na základe písomnej prihlášky rodiča žiaka navštevujúceho Základnú školu, Nábrežie Dr.A.Stodolu v Liptovskom Mikuláši. O počte členov OZA vedie VV OZA evidenciu, ktorú priebežne aktualizuje najneskôr do 30. septembra každého školského roka.

3. Členstvo zaniká

 • vystúpením člena z OZA, v takom prípade členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia rodičovskej rade o vystúpení z OZA
 • dobrovoľným rozpustením  OZA ( čl. 6)
 • vylúčením člena z dôvodu nedodržiavania ustanovení Stanov OZA ( čl.4 ods.8)
 • ukončením povinnej školskej dochádzky žiaka člena OZA na Základnej škole,Nábrežie Dr.A.Stodolu v Liptovskom Mikuláši ( § 19, 22  zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

 

4. Členovia OZA majú právo:

 • voliť orgány organizácie,
 • byť volení do týchto orgánov,
 • vyjadrovať sa k práci školy, podávať kritické pripomienky, návrhy a odporúčania a zapájať sa do spolupráce s pedagogickým zborom,
 • byť informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhov, ako aj o zámeroch vedenia školy a orgánov OZA týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • venovať rodičovskému združeniu, škole alebo záujmovým krúžkom žiakov dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku,
 • byť informovaní o práci orgánov OZA na škole.

 

5. Členovia OZA sú povinní:

 • zúčastňovať sa rokovaní triednych aktívov, orgánov združenia a orgánov školy alebo orgánov stanovených zákonom, do ktorých boli zvolení alebo sa rozhodli v týchto orgánoch pracovať v rámci aktivít rodičovského združenia,
 • platiť členské príspevky vo výške schválenej Rodičovskou radou,
 • formulovať jednoznačne a jasne svoje pripomienky a podieľať sa na ich riešení na výzvu výkonného výboru OZA,
 • dodržiavať ustanovenia týchto stanov,
 • zúčastniť sa bezprostredne riešenia svojej vlastnej pripomienky, ak ich o to výkonný výbor požiada.

 

 

 

Článok 4

Organizácia OZA

 

 

l. Organizáciu OZA tvorí plenárna schôdza, rodičovská rada, triedne aktívy, výkonný výbor a revízna komisia.

2. Plenárna schôdza, ako najvyšší orgán OZA je utvorený zo všetkých členov OZA. Rozhoduje o založení, zlúčení a zániku OZA. Schvaľuje stanovy OZA, ich zmeny a doplnky

3. Rodičovská rada (RR) je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Je tvorená zástupcami triednych aktívov, ktorí boli volení na prvom zasadnutí triednych aktívov v septembri nového školského roka.

4. Rodičovská rada rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje sa k výchovným opatreniam vedenia školy, schvaľuje rozpočet OZA a rozhoduje o jeho koncepčnom využití, schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje výdaj finančných prostriedkov organizácie v sumách nad 166 €, v spolupráci s vedením školy rieši pripomienky a návrhy rodičov (triednych aktívov) a rozhoduje o zásadných opatreniach pomoci škole a vyjadruje sa k opatreniam orgánov nadriadených vedeniu školy ako právnickej osobe v oblasti vzdelávania a výchovy žiakov školy.

5. Rodičovská rada zasadá minimálne dvakrát v školskom roku. Jej zasadnutí sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí nie sú jej členmi, ale prejavia o túto účasť záujem. Rodičovskú radu  zvoláva predseda VV OZA. Zasadnutie RR zvolá predseda VV OZA aj vtedy, ak o to požiada vedenie školy, triedny aktív alebo skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad.

6. Rozhodnutia Rodičovskej rady sú záväzné pre všetkých členov rodičovského združenia. Funkčné obdobie RR je jeden rok a končí sa v septembri nasledujúceho školského roka.

7. Rodičovská rada volí na svojom prvom zasadnutí v školskom roku  výkonný výbor a revíznu komisiu v prípade, ak týmto uplynulo funkčné obdobie.

8. Rodičovská rada rozpustí výkonný výbor, ak zistí, že pri svojej činnosti nedodržuje Stanovy OZA.

9.Rodičovská rada rozpustí revíznu komisiu, ak zistí, že pri svojej činnosti nedodržuje Stanovy OZA.

10. Rodičovská rada rozhoduje o návrhu VV OZA na vylúčenie člena OZA.

11. Triedny aktív (TA) je hlavným článkom štruktúry občianskeho združenia. Vzniká na prvej schôdzi triednych aktívov v školskom roku na základe prijatia rodiča žiaka za člena OZA. Triedny aktív tvoria rodičia žiakov zaradených do tried podľa učebného plánu na daný školský rok. Pri zvolávaní, samotnom priebehu prvého TA v školskom roku a voľbe orgánov TA účinne napomáha príslušný triedny učiteľ.

Poslaním TA je napomáhať vytváraniu vzťahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi rodičmi, triednym učiteľom a v danej triede vyučujúcimi učiteľmi s cieľom podieľať sa na regulácii a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečovaní mimotriednej a záujmovej činnosti žiakov triedy .

12. Triedny aktív:

 • volí  predsedu TA a zapisovateľa, ktorý vedie zápisnicu TA,
 • zabezpečuje dohovoreným spôsobom výber členského príspevku na obdobie školského roka a jeho odovzdanie hospodárovi výkonného výboru OZA prostredníctvom predsedu TA (triedneho dôvernika) alebo triedneho učiteľa, ak ten s takouto požiadavkou triedneho aktívu bude súhlasiť,
 • vyjadruje sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu v danej triede, pomáha triednemu učiteľovi riešiť problémové situácie a formuluje pripomienky Rodičovskej rade alebo vedeniu školy na odstránenie nedostatkov tohto procesu,
 • pôsobí na rodičov, ktorí venujú malú pozornosť výchove a vzdelávaniu svojho dieťaťa alebo narušujú optimálny vzťah rodiny a školy a pomáha im v rámci svojich možnosti,
 • zabezpečuje výber a evidenciu darov rodičov triednemu aktívu a rozhoduje o ich využití v prospech žiakov triedy,
 • rešpektuje rozhodnutia a odporúčania Rodičovskej rady OZA a zabezpečuje ich realizáciu a realizáciu odporúčaní výkonného výboru OZA prostredníctvom rodičov žiakov triedy,
 • navrhuje rodičov do účelových skupín OZA, orgánov OZA (výbor, komisie) a orgánov školy podľa odporúčaní alebo výzvy výkonného výboru (rodičovskej rady),
 • zabezpečuje organizáciu aktivít rodičov a žiakov triedy podľa rozhodnutia triedneho aktívu.

13. Triedny aktív zasadá podľa potreby, najmenej však  1x za štvrťrok školského roka. Zasadnutia triedneho aktívu zvoláva predseda triedneho aktívu po dohode s vedením školy. Predseda TA (triedny dôverník) môže zvolať na návrh rodičov alebo triedneho učiteľa mimoriadne zasadnutia TA na riešenie vážneho problému alebo v inej neodkladnej záležitosti.

14. Zasadnutie triedneho aktívu riadi jeho predseda (triedny dôverník). V prípade jeho neprítomnosti na zasadnutí ktorýkoľvek z prítomných rodičov. Z každého zasadnutia sa vykonáva zápisnica, ktorú spracuje zapisovateľ TA zrozumiteľnou formou s dôrazom na formuláciu pripomienok rodičov (adresnosť, jasnosť, autoritatívnosť a pod.). Do zápisnice sa uvádzajú aj tie pripomienky a návrhy rodičov, ktoré boli priamo na aktíve riešené a doriešené zo strany rodičov alebo triedneho učiteľa (vyučujúcich učiteľov) a nevyžadujú angažovanosť výkonného výboru (rodičovskej rady) alebo vedenia školy.

15.Triedny aktív volí svojho zástupcu do Rodičovskej rady. Zvyčajne je zástupcom TA v tomto orgáne OZA predseda triedneho aktívu (triedny dôverník). Zvolený rodič je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Rodičovskej rady alebo za seba zabezpečiť rovnocennú náhradu z rady rodičov TA.

16. Zástupca triedneho aktívu v Rodičovskej rade OZA objasňuje na jej zasadnutí pripomienky a návrhy rodičov TA, prispieva svojou aktivitou k riešeniu problémov. ktorými sa rada zaoberá a sprostredkúva rodičom TA všetky informácie. ktoré sú im adresované z rokovania RR. Zabezpečuje plnenie ustanovení Stanov OZA v rámci triedneho aktívu rodičov.

17. Výkonný výbor rodičovského združenia (VV OZA) je najmenej päťčlenný a tvoria ho predseda OZA, podpredseda OZA, tajomník OZA, hospodár OZA a člen VV OZA  volení Rodičovskou radou na základe návrhov triednych aktívov. Výkonný výbor môže byť doplnený ďalšími členmi podľa potreby a rozhodnutia Rodičovskej rady. Výbor zabezpečuje uplatňovanie schválených Stanov OZA, výkon rozhodnutí Rodičovskej rady a riešenie návrhov a pripomienok rodičov oslovenými a kompetentnými subjektami.

18. Predseda OZA a podpredseda OZA sú oprávnení vykonávať právne úkony v mene OZA a zastupujú OZA vo vonkajších vzťahoch a reprezentujú organizáciu v medzinárodných vzťahoch.

19. Výkonný výbor  volí (potvrdzuje) Rodičovská rada na svojom prvom zasadnutí v danom školskom roku.  Funkčné obdobie výkonného výboru OZA sú štyri školské roky. Výbor sa riadi Stanovami OZA a rozhodnutiami Rodičovskej rady. Akceptuje podľa možností organizácie požiadavky vedenia školy a riadi činnosť organizácie v súlade s jej poslaním a úlohami (čl.2).

20. Výkonný výbor:

 • podáva Rodičovskej rade správu o svojej činnosti (spracuje predseda OZA) a správu o hospodárení, ktorú spracúva hospodár OZA. o činnosti výchovnej komisie a delegátov OZA v orgánoch školy alebo v orgánoch podľa zákona (spracuje poverený člen výboru)
 • predkladá RR návrh rozpočtu organizácie a uskutočňuje jeho ustanovenia po ich schválení.
 • schvaľuje výdavky organizácie do výšky sumy 166 € pričom výdavky do výšky 66 € na jeden účel môže schváliť aj predseda organizácie, o čom informuje VV na   jeho zasadnutí
 • zabezpečuje spoluprácu OZA s vedením školy,
 • informuje riaditeľa školy o pripomienkach a návrhoch rodičov z triednych aktívov a usiluje sa o ich riešenie. o ktorom informuje zástupcov triednych aktívov priamo alebo prostredníctvom rokovaní rodičovskej rady,
 • po dohode s vedením školy zvoláva zasadnutia Rodičovskej rady (RR) a jej mimoriadne zasadnutia podľa čl. 3, odseku (4) stanov,
 • zabezpečuje ustanovenie účelových skupín rodičov na organizáciu kultúrnych, športových a iných podujatí a akcií žiakov školy,
 • sprostredkúva rodičovskú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti zabezpečovania výučby a výchovy žiakov školy a formuluje návrhy a pripomienky adresované týmto orgánom.

21. Výkonný výbor  zasadá spravidla v mesiacoch september, november, január, marec, máj v danom školskom roku. Účasť členov výboru a pozývaných hostí zabezpečuje tajomník VV. Mimoriadne zasadnutia VV zvolané na žiadosť rodičov. triednych aktívov alebo vedenia školy na riešenie naliehavých úloh a problémov, zvoláva predseda OZA osobne. Zasadnutí VV sa podľa vlastného rozhodnutia alebo pozvania výboru zúčastňuje riaditeľ školy alebo ním určený zástupca vedenia školy.

22 V prípade potreby môže výbor na svoje riadne alebo mimoriadne zasadnutie prizvať jednotlivých pedagogických pracovníkov školy, triednych dôverníkov. jednotlivých rodičov alebo zástupcov RZ v iných orgánoch

23. Tajomník VV vedie Zápisnicu zo zasadnutia výboru, ktorú vyhotovuje pre riaditeľa školy a jednotlivých členov výboru (4 výtlačky). Jeden výtlačok sa zakladá v dokumentácii RZ.

24. Revíznu komisiu (RK) tvorí predseda a dvaja členovia. Predsedu komisie volí Rodičovská rada. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia RZ dvakrát v školskom roku vždy pred konaním zasadnutia Rodičovskej rady. Revízna komisia rovnako vykonáva inventarizáciu majetku RZ.

25. Revízna komisia spracuje Správu o výsledku kontroly (inventarizácie). ktorú predkladá Rodičovskej rade na jej druhom zasadnutí v školskom roku a novej RR na jej prvom zasadnutí v nasledujúcom školskom roku. Týmto aktom sa končí jej funkčné obdobie.

Článok 5

Hospodárenie rodičovského združenia

 

 

l. Príjmy OZA tvoria členské príspevky, 2% z podielu zaplatenej dane, dobrovoľné príspevky a dary rodičov vrátane sponzorstva a účelové dary a príspevky.

2. Hlavným nástrojom distribúcie OZA je Rozpočet občianskeho združenia. Rozpočet pripravuje Výkonný výbor OZA a predkladá ho na schválenie Rodičovskej rade na jej prvom zasadnutí v školskom roku. Základné rozpočtové položky sa saturujú z členských príspevkov.

3. Ostatné príjmy OZA sa rovnako rozdeľujú prostredníctvom neplánovanej položky rozpočtu (variabilnej položky) podľa potrieb organizácie. O rozdelení  týchto prostriedkov rozhodne rodičovská rada (hodnota nad 664 €) alebo výkonný výbor RZ (dary v hodnote do 664 €). Spôsob rozdelenia týchto príjmov sa uvádza v Správe o hospodárení RZ, ktorú výbor predkladá rodičovskej rade.

4. Dobrovoľné príspevky a dary rodičov venované triednemu aktívu (žiakom jednotlivej triedy) nepodliehajú kompetencii rozpočtu organizácie. O ich využití rozhoduje triedny aktív.

5. Dobrovoľné účelové príspevky a dary sú také materiálne alebo finančné prostriedky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo účelu daru (napr. na nákup športových potrieb). S takýmto darom disponuje výkonný výbor OZA podľa rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predloží príslušné doklady o účelovom využití daru.

6. Finančné prostriedky rodičovského združenia sa ukladajú v peňažnom ústave v Slovenskej republike,  na zriadený účet OZA.  Podpisové právo majú predseda VV, podpredseda  a hospodár VV.

7. Rozpočet rodičovského združenia vypracúva výkonný výbor OZA a schvaľuje Rodičovská rada v októbri školského roka. Pri spracovaní rozpočtu na školský rok vychádza výkonný výbor z predpokladaného príjmu organizácie z členských príspevkov (ak v čase spracovania rozpočtu nie je výber ukončený) v súlade s

počtom členov OZA zapísaných do zoznamov triednych aktívov.

8. Výbor OZA zabezpečuje distribúciu finančných prostriedkov organizácie v súlade so schváleným rozpočtom na aktuálny školský rok. Priamu zodpovednosť za správu finančných prostriedkov OZA má hospodár OZA.

9. Výdavky rodičovského združenia tvoria príspevky na záujmovú, športovú, kultúrnu činnosť detí, technické vybavenie školy ako aj drobný nákup a ostatné hospodárske výdavky . Ďalej výdavky tvoria  príspevok na odmenu za prácu hospodára VV OZA, za mimoriadnu prácu  vynikajúcim žiakom, príspevky na zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu žiakov, čiastky vynaložené na fungovanie občianskeho združenia a mimoriadne výdavky schválené Rodičovskou radou OZA. Výdavky sa uskutočňujú v súlade so schváleným rozpočtom organizácie.

10. Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje pravidelne na základe dokladov a záznamov vo Finančnom denníku OZA, ktorý vedie hospodár OZA. Hospodár predkladá finančný denník výkonnému výboru na každom jeho zasadnutí. Správu o hospodárení, ktorú spracuje hospodár OZA, predkladá výkonný výbor Rodičovskej rade na každom jej zasadnutí. Doklady o hospodárení OZA je hospodár povinný predložiť na požiadanie revíznej komisii OZA.

11. Výdaj finančných prostriedkov uskutočňuje hospodár OZA na základe rozhodnutí Rodičovskej rady, Výkonného výboru a v súlade s rozpočtom OZA na daný školský rok.

12. Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve rodičovského združenia, sa evidujú v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár OZA. Inventarizácia majetku OZA sa vykonáva raz ročne (pred koncom školského roka) alebo pri odovzdávaní funkcie hospodára. Inventarizáciu majetku vykonáva revízna komisia.

13. Rodičovské združenie odmeňuje aktivitu hospodára OZA v mesiaci októbri čiastkou 33 €  za každý školský rok počas výkonu jeho funkcie.

 

 

 

Článok 6

Zánik Rodičovského združenia

 

 

 

1. Rodičovské združenie zaniká dobrovoľným rozpustením.

2.Rodičovská rada určí likvidátora. Pri likvidácii OZA sa najprv uhradia všetky   záväzky organizácia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na školské a charitatívne účely podľa rozhodnutia plenárnej schôdze. Likvidátor oznámi zánik združenia do 15 dní po ukončení likvidácie na MV SR.

 

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Plenárnou schôdzou

2. Spôsob voľby do orgánov občianskeho združenia budú upravené volebným poriadkom OZA.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863
 • +421 x 044/5520174

Fotogaléria