Navigácia

Školská jedáleň

Oznamy

Oznam školskej jedálne

Spôsob odhlasovania

Oznamujeme stravníkom, že od 15. septembra 2010 sa mení spôsob odhlasovania stravných lístkov

od 10:30 -14:00 hod. výdajná školská jedáleň NábrežieDr. A. Stodolu č. t. 55 201 90

od 6:15 - 6:30 hod.   školská jedáleň pri ZŠ M. Martákovej č. t. 55 249 90

Pri odhlasovaní treba uviesť: meno dieťaťa, triedu a školu , ktorú navštevuje

 

Mesto Liptovský Mikuláš podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíchh predpisov a v spojení § 20 ods. 3., §28 ods. 5 , §49 ods. 4, §114 ods. 6, §140 ods.9 a § 141 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/ 2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach .

 

Článok VII

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach
školského stravovania

( 1 ) Zariadenie školského stravovania poskytujú stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

( 2 ) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je za jednotlivé jedlá:

                              b.)

Základná škola

Obed

Prepočet na Sk

Úhrada v €

Stravníci 6-11 rokov
I. Stupeň

1,11

33,43

20 x 1,11 = 22,20 €

Stravníci 12-15 rokov
II. stupeň

1,19

35,84

20 X 1,19 = 23,80 €

Dospelí stravníci

1,02

35,85

20 X 1,02 = 20,40 €

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2011, vyvesené bude na úradnej tabuli mesta. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2008.

 

 

 

 

 

Platby za stravné lístky sú možné nasledovným spôsobom:

 1. Vkladom v hotovosti priamo v Dexii banke
 2. Prevodom na účet ŠJ  - trvalým príkazom alebo jednorázovým prevodom
 3. V hotovosti - len dôchodcovia, cudzí stravníci a deti v hmotnej núdzi

 

Číslo účtu ŠJ       8109543005/5600  (Dexia banka)

Variabilný symbol:           evidenčné číslo stravníka

Poznámka:                    meno stravníka + trieda

 

 

Úhrada stravného musí byť vykonaná vždy mesiac vopred a to do 20. dňa daného mesiaca (napr. za mesiac október 2012 rodič uhradí stravné v mesiaci september do 20.9.2012).

 

 

Stravné lístky sa vydávajú až na základe uhradenej platby.

 

 

Informácie

o evidenčnom čísle stravníka Vás bude informovať administratívna pracovníčka ŠJ (p. Kohárová)

počet stravovacích dní:   

 • september  2011     20 dní
 • október    2011     22 dní
 • november   2011     20 dní
 • december   2011     15 dní
 • január     2012     18 dní            
 • február    2012     15 dní      
 • marec      2012     18 dní
 • apríl      2012     20 dní
 • máj        2012     21 dní
 • jún        2012     20 dní                                     
 • v mesiacoch jún, júl - neplatiť stravné !
 • po ukončení účtovnej uzávierky v mesiaci jún, preplatky budú vrátené na účet platiteľa,ak daná suma bude vyššia ako 6,64 €
 • od 15. 8. 2012 - 20. 5. 2013, opäť každý mesiac uhradiť stravné


                      

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863
 • +421 x 044/5520174

Fotogaléria