Navigácia

ŠKD

Informácie

 

Prevádzka ŠKD:

Ranná                   6:00 -  7:25   

Popoludňajšia       11:15 -16:15


 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne 4,50 €.

 

Denný režim ŠKD

 

6:00-7:25 Ranné schádzanie žiakov,počúvanie rozprávok,tiché spoloč. hry,kreslenie 

 

7:25-7:40 Presun žiakov do budovy,prebratie učiteľom,príprava na vyuč. 

 

11:15-13:00 Prebratie žiakov,hygienické návyky,obed,odpočinková činnosť

 

 

 

13:00-14.15 Pobyt vonku,relaxácia na ihrisku,rekreačná činnosť,záujmová čin. v triede podľa týždenného plánu

 

 

14:15-14:30 Hygiena,olovrant

 

14:30-15:00 Opakovanie a utvrdzovanie preberaného učiva (didak.hry)

 

15:00-16:30 Voľná činnosť podľa záujmu a výberu žiakov, spoloč.hry,kreslenie,pozeranie DVD

 

                             Kompetencie dieťaťa školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“)

 

     Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie detí príslušnej základnej školy.

Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú  a navzájom prelínajú

v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej

činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového

výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD.

 

Kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným

výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v ŠKD.

Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym  osobnostným

možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD.

 

Kompetencie učiť sa učiť

-     rieši nové, neznáme úlohy a situácie

-     zúčastňuje sa vedomostných súťaží

-     prejavuje záujem o nové informácie

 

Komunikačné kompetencie

-     zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje  svoj názor

-     vypočuje si opačný názor

-     rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT

-     prijíma spätnú väzbu

 

 

Sociálne kompetencie 

-     pomenuje svoje potreby, city a pocity

-     zvládne jednoduché stresové situácie

-           vlastným postupom rieši konfliktné situacie

 

-     presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti

-     rešpektuje úlohy skupiny

-     efektívne spolupracuje v skupine

-     uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením

-     uvedomuje si potreby ostatných detí

-     poskytne pomoc alebo pomoc privolá

 

Pracovné kompetencie

-     prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh

-     plánuje a hodnotí svoje činnosti

-     prijíma nové informácie a poznatky

-     dokončí prácu

-     kultivuje svoju vytrvalosť

-     plní si svoje povinností

-     ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život

-     rozvíja manuálne zručnosti

 

Občianske kompetencie

-     uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb

-     uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie

-     je otvorený  primeranému participovaniu na živote v oddelení

-     prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám

 

Kultúrne kompetencie

-     pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu

-     rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie

-     rešpektuje iné kultúry a zvyky

-     prijíma kultúrne podnety

-     je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine

-     ovláda základy kultúrneho správania

-     kultivuje svoj talent

 

 VÝCHOVNÝ PLÁN 

 

Názvy tematických oblastí výchovy

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých ročníkoch

 

 

I.ročník

II.ročnk

III.ročník

IV.ročník

Vzdelávacia oblasť

          185

     185

   185

    185

Spoločensko-vedná oblasť

            36

       36

      36

      36

Pracovno-technická oblasť

           35   

       35

      35

      35

Prírodovedná oblasť

            39

       39

      39

      39

Esteticko-výchovná  oblasť

            39

       39

      39

      39

Telovýchovná oblasť

            36

       36

      36

      36

 


 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863
  • +421 x 044/5520174

Fotogaléria